service

Политика по качеството
 

 

Конкурентоспособността, развитието и просперитетът на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара  на спедиторски услуги. Тази задача може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в нашата работа, в резултат на което да предложим спедиторски услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Това определя основната цел на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД:

ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН СЛУЖИТЕЛ ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА И КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНИ И СИГУРНИ СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ

 

ДА ПРАВИМ ПРАВИЛНО ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА

Нашата политика по качество е свързана с провеждането на активна и целенасочена работа за реализирането на следните цели:

1.  Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД и поставяне на качеството на спедиторските услуги в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове.

2. Развитие на организационната култура и лидерски стил, стимулиращи екипната работа и приобщаване на служителите към целите на промяната.

3. Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член на екипа на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД, което да го мотивира за лично и колективно поддържане и повишаване на качеството на услугите във всички звена на фирмата.

4. Изучаване и анализиране на удовлетвореността на клиентите от качеството на автомобилните, пристанищните, водните и железопътните спедиторски услуги, както и степента на съответстие с потребностите и очакванията им.

5. Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите чрез повишаване на качеството на спедиторските услуги.

6. Непрекъснато повишаване компетентността, квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествено обслужване на клиентите.

7. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване качеството на услугите и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на дружеството, както и търсене на персонална отговорност.

8.    Непрекъснато поддържане в изправност на машините, съоръженията, комуникационното и компютърното оборудване на дружеството и усъвършенстване на технологичните управленски процеси.

9. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните и екологични норми, съгласно националните и международните стандарти.

10. Периодичен анализ на националните и международните нормативни и юридически актове, оценка за отражението им върху извършваната от дружеството дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

 

За изпълнението на тази политика, ръководството на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД разработи и внедри система за управление, отговаряща на стандарт ISO 9001:2000,  надградена към стандарт ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.

·       Системата за управление на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е надградена на базата на международния стандарт ISO 9001:20015 и националните стандарти и международни споразумения. Документирането на системата е осъществено на три нива: Наръчник по качеството, основни и работни процедури, като се следват принципите на процесния подход и мисленето, основано на риска. Ръководството се ангажира с непрекъснатото подобряване на СУ в ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД.

·       Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки.

·       Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по-важно от тяхното отстраняване впоследствие.

·       Квалификацията и професионализмът на всеки служител са гаранция за качеството на предлаганите от дружеството услуги.

·       Организацията за осъществяване на целите по качество има първостепенно значение в дейността на дружеството и е задължение на всеки ръководител.

·       Управителите делегират права за постигане на целите по качеството на ръководния персонал. Те очакват и изискват от всички служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефективността от системата за управление.

·       Политиката по качеството, Наръчникът по качеството и документираните процедури са задължителни за всички служители на дружеството.

·       Изучаването на положителния опит на водещите в бранша и активното участие в Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) е основа за постигане на позитивна промяна в управление на качеството.

 

В тази връзка ръководството ще изисква от ръководителите, служителите и работниците от всички звена на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Системата за управление (СУ), да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

ДЕКЛАРИРАМЕ

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството и сигурността на предлаганите от нас услуги, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД.  

Текущите конкретни и измерими цели по качеството се определят при провеждането на прегледа на ръководството.

01.10.2016 г.                                                                              

partner
partner
partner

С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите и анализиране на трафика. Вижте нашата <a href="/bg/page/politika-za-poveritelnost#cookies"> Политика за бисквитките</a> и <a href="/bg/page/politika-za-poveritelnost"> Политика за поверителност</a>.